Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradné oznamy

Oznam pre žiadateľov priamych podpôr
 Oznam pre žiadateľov priamych podpôr.pdf (34.8 kB) (34.8 kB)

 
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.pdf (129.2 kB) (129.2 kB)

 
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.pdf (95 kB) (95 kB)

 
Záverečný účet Obce Santovka za rok 2016
 ZÚ obce za rok 2016 SA.pdf (501.5 kB) (501.5 kB)

 
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby- INS_DTTH_DUDI_01_Santovka
 Územné rozhodnutie o umiestnení stavby- INS_DTTH_DUDI_01_Santovka.pdf (371.8 kB) (371.8 kB)

 
Návrh VZN č. 1/2017, ktorým sa ruší VZN č. 6/2013 Požiarny poriadok obce Santovka a VZN č. 1/2015 o pohrebníctve
 Návrh VZN č. 1_2017, ktorým sa ruší VZN č. 6_2013 Požiarny poriadok obce Santovka a VZN č. 1_2015 o pohrebníctve.pdf (336.9 kB) (336.9 kB)

 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Santovka
 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1_2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Santovka.pdf (439.2 kB) (439.2 kB)

 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Santovka
 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2_2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Santovka.pdf (454.8 kB) (454.8 kB)

 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Santovka
 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3_2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Santovka.pdf (497.1 kB) (497.1 kB)

 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 Trhový poriadok obce Santovka
 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4_2015 Trhový poriadok obce Santovka.pdf (447.3 kB) (447.3 kB)

 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 O umiestňovaní volebných plagátov na území obce Santovka
 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1_2016 O umiestňovaní volebných plagátov na území obce Santovka.pdf (492 kB) (492 kB)

 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými na území obce Santovka
 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými na území obce Santovka.pdf (466.5 kB) (466.5 kB)

 

Zvoz odpadov

Zvoz odpadov II. Q 2017
 Zvoz odpadov II. Q 2017.pdf (201.4 kB) (201.4 kB)

 

Smernice a Zásady

Požiarny poriadok obce Santovka
 Požiarny poriadok obce.pdf (921.8 kB) (921.8 kB)

 
Štatút Obce Santovka
 Štatút Obce Santovka.pdf (445.8 kB) (445.8 kB)

 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Santovka
 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom.pdf (262.1 kB) (262.1 kB)

 
Program rozvoja obce Santovka 2016-2024
 Program rozvoja obce Santovka 2016-2024.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Santovke
 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Santovke .pdf (313.1 kB) (313.1 kB)

 
Štatút Zariadenia pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka
 Štatút Zariadenia pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka.pdf (220.4 kB) (220.4 kB)

 
Dodatok č.2 k Štatútu ZpS-DD
 Dodatok č.2 k Štatútu ZpS-DD.pdf (320.9 kB) (320.9 kB)

 
Smernica o postupe vybavovania sťažností
 Zásady postupu pri vybavovaní sťažností.pdf (712.3 kB) (712.3 kB)

 
Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku
 Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku.pdf (267.2 kB) (267.2 kB)

 

Rozpočet

Záverečný účet Obce Santovka a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
 Záverečný účet Obce Santovka a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.pdf (502.1 kB) (502.1 kB)

 
Úprava rozpočtu obce č. 1/2017
 Úprava rozpočtu obce č. 1_2017.pdf (845.8 kB) (845.8 kB)

 
Rozpočet Obce Santovka na rok 2017 (2018-2019)
 Schválený rozpočet Obce SA_ 2017-2019.pdf (877.2 kB) (877.2 kB)

 
Záverečný účet Obce Santovka a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
 Záverečný účet obce za rok 2015 SA.pdf (501.9 kB) (501.9 kB)

 
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2015 Santovka
 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2015 Santovka.pdf (432.5 kB) (432.5 kB)

 
Rozpočet Obce Santovka a ZpS-DD na r. 2016-2018
 ROZPOČET OBEC a ZPS DD 2016-2018.pdf (1002 kB) (1002 kB)

 
Rozpočet obce na r. 2015 (2013,2014,2016,2017)
 Rozpočet obce na r_2015 (2013,2014,2016,2017).pdf (508.2 kB) (508.2 kB)

 
Záverečný účet Obce Santovka za rok 2014
 Záverečný účet Obce Santovka za rok 2014.pdf (843.8 kB) (843.8 kB)

 
Rozpočet obce na rok 2015
 Rozpočet obce na r_2015.pdf (199.5 kB) (199.5 kB)

 
Rozpočet obce na rok 2014
 Rozpočet   na rok  2014.pdf (206.8 kB) (206.8 kB)

 
Rozpočet obce na rok 2013
 Rozpočet na rok  2013.xls (117 kB) (117 kB)

 
Rozpočet obce na rok 2012
 Rozpočet na rok  2012.xls (113.5 kB) (113.5 kB)

 

Stavebná správa

ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE
 Žiadosť o stavebné povolenie.rtf (150 kB) (150 kB)

 
NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY
 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.rtf (105.4 kB) (105.4 kB)

 
NÁVRH NA KOLAUDÁCIU STAVBY
 Návrh na kolaudáciu stavby.rtf (112.6 kB) (112.6 kB)

 
ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM
 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.rtf (64.8 kB) (64.8 kB)

 
OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
 Ohlásenie drobnej stavby.rtf (111.3 kB) (111.3 kB)

 
OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV
 Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác.rtf (87.4 kB) (87.4 kB)

 
ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY V ÚČELE UŽÍVANIA STAVBY
 Žiadosť o povolenie zmeny v účele užívania stavby.rtf (62.1 kB) (62.1 kB)

 
ŽIADOSŤ O POVOLENIE ODSTRÁNENIA STAVBY
 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.rtf (77.4 kB) (77.4 kB)

 
ŽIADOSŤ O PRIDELENIE A URČENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA NA BUDOVU
 Žiadosť o pridelenie a určenie súpisného čísla.rtf (54.6 kB) (54.6 kB)

 
ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA NA BUDOVU
 Žiadosť o zrušenie súpisného čísla .rtf (57.3 kB) (57.3 kB)

 
ŽIADOSŤ O VYDANIE POTVRDENIA O VEKU STAVBY
 Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby.rtf (49.4 kB) (49.4 kB)

 

Životné prostredie

ŽIADOSŤ O VÝRUB DREVÍN
 ŽIADOSŤ O VÝRUB DREVÍN.rtf (92 kB) (92 kB)

 

Správa daní a poplatkov

HLÁSENIE ROČNÉHO VYÚČTOVANIA DANE ZA UBYTOVANIE
 Hlásenie ročného vyúčtovania dane za ubytovanie v obci Santovka.rtf (99.1 kB) (99.1 kB)

 
DAŇ ZA UBYTOVANIE - OHLÁSENIE VZNIKU / ZÁNIKU POVINNOSTI
 Daň za ubytovanie- ohlásenie vzniku_zániku povinnosti.rtf (71.1 kB) (71.1 kB)

 

UPN obce

Širšie vzťahy
 01-vykres sirsich vztahov.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Urbanistický návrh katastrálneho územia
 02-komplexny urbanisticky navrh katastralneho uzemi.pdf (5.7 MB) (5.7 MB)

 
Urbanistický návrh Santovka
 04-komplexny urbanisticky navrh-santovka.pdf (6.1 MB) (6.1 MB)

 
Rozbor dopravy
 04-rozbor dopravy-santovka.pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

 
Požiadavky na záber PPF
 05-vyhodnotenie poziadaviek na zaber ppf.pdf (5.4 MB) (5.4 MB)

 
Energetika
 06-energetika-santovka.pdf (3.2 MB) (3.2 MB)

 
Vodné hospodárstvo
 07-rozbor vodneho hospodarstva-santovka.pdf (3.1 MB) (3.1 MB)

 
Organizácia a regulácia
 08-vykres organizacie a regulacie-santovka.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Krajinná štruktúra a prvky USES
 12-krajinna struktura a prvky uses.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

 
Širšie vzťahy vodného hospodárstva
 13-vykres sirsich vztahov vodneho hospodarstva.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
UPN textová časť 1
 UPN Santovka 1 časť.pdf (978.9 kB) (978.9 kB)

 
UPN textová časť 2
 UPN Santovka 2 časť.pdf (2 MB) (2 MB)

 
UPN textová časť 3
 UPN Santovka 3 časť.pdf (3.8 MB) (3.8 MB)

 
UPN textová časť 4
 UPN Santovka 4 časť.pdf (840.8 kB) (840.8 kB)

 

Slobodný prístup k informáciám

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIE
 1 ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIE.rtf (83.5 kB) (83.5 kB)

 


Úvodná stránka